¾Æ»ê ÀÌÁØ¿ ± ± ³¼ö, ¡ ®³ë¹ÙƼ½º Çõ½Å ¿ ¬ ± ₃ ÇÁ · α × · ¥ ¡ ¯ ¼ ± Á¤

[µ¥Àϸ®¸Þµð ¹ÚÁ¤¿¬ ±âÀÚ] ³Ä¡º´ ± غ¹À»À§ÇØ Àü ¼¼ ° è¿¡¼ ¿ ì¼öÇÑ ¼¼ ° è¿¡¼ ¿ ì¼öÇÑ ÀÇÇÐ ¿ ¬ ± âÀÚ 6̇íÀ»¼ ± Á¤ÇØ Áö¿øÇÏ´Â ± Û · ιú ¿ ¬ ± ¼ ÇÁ · ÎÁ §Æ®¿¡ ± ¹³»¿ ¬ ± observÀÚ ° ¡ Æ ÷ ÇԵƴÙ.

10 일 ¼¿ï¾Æ»êº´¿øÀº ¾È ° ú ÀÌÁØ¿ ± ± ³¼ö[»çÁø]° ¡ ‘³ë¹ÙƼ½º ± Û · ιú Çõ½Å ¿ ¬ ± ¼ Áö¿ø ÇÁ · Î ± × · ¥’¿ ¡ ¼ ± Á¤µÆ´Ù ° í ¹àÇû´Ù.

¿ ¬ ± ¼ Áö¿ø ÇÁ · Î ± × · ¥ Àº ± Û · ιú Á¦¾àȼ»ç ³ë¹ÙƼ½ºÀÇ»ý íÀÇÇп¬ ± ¼Ò (NIBR) ° ¡ ½ÃÇàÇÑ´Ù.

³ë¹ÙƼ½º´Â ° ¢ ± ¹ÀÇ ¿ ¬ ± ¼ ¿ ¬ ±  ± â ° üµé ° ¡ ¿ îµ ¥ Àü ¼¼ ° è 9 ° ³ ± ¹ 38 ° ³ ± â ° ü ¿ ¬ ± ÂÚµé¿ “Ô ¼ ¿ ¬ ± Áö¿ø ÇÁ · Î ± × · ¥ ¿ ¡ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ ° ÝÀ»ºÎ¿ © Çß´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼´Â 5 ° ÷, ¿ ì¼®³ª¶ó¿¡¼´Â ¼¿ï¾Æ»êº´¿øÀ»Æ ÷ ÇÔ 2 ° ÷ 18 Æ ÷ ÇԵƴÙ.

À̹ø ÇÁ · α × · ¥ ¿ ¡ ´Â 9 ° ³ ± ¹ 38 ° ³ ± â ° ü¿¡¼ 700¿ © ̇íÀÌ Áö¿øÇß´Ù. ¿ ¬ ± ÀÚ¿Í ¼ÓÇÑ ± â ° ü ¿ ª · ​​® ° ú Á¦¾È¼¼¦ Á¾ÇÕÀûÀ18 + Î Æò ° ¡ ÇÑ ° á ° ú, ÀÌ ± ³¼ö µî 6 íÀÌ ¼ ± Á¤µÆ´Ù.

ÀÌ ± ³¼ö´Â ¿ ÃÇغÎÅÍ 2023³â ± îÁö 3³â ° £ 1¹é 관찰 ´Þ · ¯ (¾à 11¾ï ¿ ø) ¦ Áö¿ø¹Þ ° Ô µÈ´Ù. ÅëÇØ µ¿¾È ± Ùº»ÀûÀÎ Ä¡ · á¹ýÀÌ ¾ø´ø Ȳ¹Ýº¯¼º¿¡ ´ëÇÑ ½Å¾à ° ³¹ß ¿ ¬ ± 18¦ ÁøÇàÇÒ ° èȹÀÌ´Ù.

ÀÌÁØ¿ ± ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø ¾È ° ú ± ³¼ö´Â“Ȳ¹Ýº¯¼ºÀº ¾ÆÁ ÷ È¿ ° úÀûÀÎ ¿ ¹¹æ¹ýÀ̳ª ± Ùº»ÀûÀÎ Ä¡ · á¹ýÀÌ ¾ø´Ù ¾È ° ± ¼ ³»ÁÖ»ç Ä¡ · á ¦ ÅëÇØ ÁøÇàÀ»´ÊÃß¼ç ½Ã · ÂÀ»° ü¼®ÇÏ´Â ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾´úÙ”¾ ´¼¿ ï¾Æ»êº´¿ø ¾È ° ú ° ú ° øµ¿À¼ · Î ¿ ¬ ± 18ÇØ ± Ùº»ÀûÀ¼ · ΠȲ¹Ýº¯¼ºÀ»Ä¡ · áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Å¾àÀ»° ³¹ßÇÏ ° Ú´Ù “° í ¾»Çß´Ù.

± èÁ¾Àç ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø ¾Æ»ê»ý¼¿ï¾Æ»êº´¿øÀåÀº“¼¿ï¾Æ»êº´¿øÀº ± ¹³»¼ ° ¡ Àå ¹Àº ȯÀÚ ´ë»ó ± Û · ιú ÀÓ»ó 1»ó ½ÃÇè ° æÇè µî ½Å¾à ° ³¹ß ¿ ¬ ± ¼ ºÐ¾ß¿¡¼µµ ¾Õ¼ ° ¡ ° í ÀÖ´Ù “¾”¾ÕÀ¼ · εµ ÀÇÐ ° ú 4 ÷»ê¾ ÷ Çõ à ± ôëÀÇ ¿ © · ¯ à · ´Ü Çõ½Å ± â¼úÀ»À¶ÇÕÇÑ ¿ ¬ ± ¼ · Î ± ¹³»¿ Ü ¹ÙÀÌ¿À ¿ ¬ ± ₃ ºÐ¾ß¼¦ ¼ ± µµÇÏ ° ÚÙ “° í ¹àÇû´Ù.

Source