¼Ó¿Ê È ° º¼»ç ° Ç ÇؼíÇÑ ÁÙ¼®¿ £ ° ¡ ° ¾ËÄÚ¿Ã ¾² · ¹ ± â¿´´Ù “

¹æ¼ÛÀÎ ÁÙ18 + ®¿ £ ° ÀÌ ° ú ° Å ¼Ó¿Ê  ÷ ¼²À¼ · Î ° ż®₃¦ È ° º¼Çß´ø»ç ° ÇÀ»¾ð ± ÞÇß´Ù.

3ÀÏ ¿ ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¡ ®¶óµð¿À½ºÅ¼¡¯¿¡¼´Â ± ÇÀÎÇÏ, ¹Ú¼ ± ÁÖ, ÁÙ18 + ®¿ £ °, À̳¯Ä¡ÀÇ ± ǼÛÈñ, ½Å¯ÁøÀÌ Ãâ¿¬Ø ú½ÃÇß´Ù.

ÁÙ¼®¿ £ ° Àº 2014 ³â „¢ ¼Ó¿Ê¼ ÀÔ ° í ° Åobserv® ¦ ¹èÈ ÇÑ Ð ½ÀÀÌ ´ã ± ä CCTV ¿ µ»óÀÌ ° ø ° ³µÆ´Ù. ° ø ° ³µÈ ¿ µ»ó¿ £ ¼¿ï ° ³² ± 18ÀÇ ÇÑ ÆíÀÇÁ¡ ¾Õ¿¡¼ ¼Ç¹ß · Î ¹èÈÑÇÏ´Â ÁÙ¼®¿ £ ° ÀÇ ¼¿ï „ã ° å´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ̇¶¾à ° Ë»ç ± îÁö ¹Þ¾ÒÁö18 + À½¼º ÆÇÁ¤À»¹Þ¾Ò´Ù. Ãë»óÅ¿¡¼ ÀÌ · ± ÇൿÀ»ÇÑ ° ÍÀ¼ · Î ¾Ë · ÁÁ³´Ù.

¾È¿µ¹Ì´Â ¡ ° ¼Ó¿Ê È ° º 18¦ ÇÑ ÀÌÀ¯ ° ¡ ¹¹¿´³Ä “° í ¹ ° ¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ÁÙ¼®¿ £ ° Àº ¹Î¼ÁÇØÇÏç ¡ ° ± × ¶§´Â ¹¹ ¾ËÄÚ¿Ã ¾² · ¹ ± â¿´´Ù “° í ¼»Çß´Ù. ± â¾ïÀº ³ª³Ä´Â Áú¹®¿¡ ¡ ° ± ×»ç ° ÇÀÇ Àü ° ú Èļų»ì¦ ± â¾ï³´Ù “ç ¡ ° ÀÌÈÄ ± ¤ ° í ± îÁö Âï ° Ô µÆ´Ù. йÙÀÏ ° ÔÀÓ¿¡¼ ± × ₃®½º ½Å ÄܼÁÆ® · Î Âï¾ú´Ù. ´ç½Ã ÁÖ»ç · Πû¼Ò¼¦ Çߴµ ¥ ± × ° ͵µ ° ÔÀÓ ± ¤ ° í Ä«ÇÇ¿¡ ½Ç · È´Ù “° í Çß´Ù.

õ ± ÝÁÖ ± âÀÚ [email protected]

Source