¼ºÆøÇàÇÏ ° í ¡ ° ¹«Á˹ÞÀÚ “Ä«ÅåÇÑ ° í ± ³»ý ¼Â, Àü¿ø ± ¼Ó

¼ºÆøÇàÇÏ ° í ¡ ° ¹«Á˹ÞÀÚ “Ä«ÅåÇÑ ° í ± ³»ý ¼Â, Àü¿ø ± ¼Ó

° ÔƼÀ̹ÌÁö¹ðÅ © ¼ú¿¡ ÃëÇÑ ¶Ç · ¡ ¿ © ° í»ýÀ»Áý´Ü ¼ºÆøÇàÇÏ ° íµµ ³ “îÁö ÇøÀÇ18 + ¦ ºÎÀÎÇß´ø ° íµîÇлý Àü¿ø ± ¼ÓµÆ´Ù. 15ÀÏ ° æÂû¿¡ µû¼´Â ° æ ± â Çϳ² ° æÂû¼´Â ¼ºÆø ·  ¹üÁËÀÇ Ã³¹ú¿¡ ° üÇÑ Æ¯ · ʹý À§¹Ý µî ÇøÀÇ · Î A ± º … Read more