ÇѼ²´ëµ¿Åº¼º½Éº´¿ø, ȼº½Ã ÄÚ · γª19 ¹é½Å Á ¢ Á¾ Áö¿ø

ÇѼ²´ëµ¿Åº¼º½Éº´¿ø, ȼº½Ã ÄÚ · γª19 ¹é½Å Á ¢ Á¾ Áö¿ø

ÇѲ´ëÇÐ ± ³µ¿Åº¼º½Éº´¿ø ° ¨¿ ° ³»° ú ¿ ìÈïÁ¤ ± ³¼ö (ÁÂ) ¿ Í ½Å ° æ ° ú ± èÁÖ¿ë ± ³¼ö (¿ ì) ° ¡ ȼº½Ã³ª · ¡ ¿ ÏÁ¾ÇÕ »çÈ18º¹Áö ° ü¿¡¼ ÄÚ · γª19 ¹é½Å Á ¢ Á¾À»Áö¿øÇÏ ° í ÀÖ´Ù. [µ¥Àϸ®¸Þµð ¹ÚÁ¤¿¬ ±âÀÚ] ÇѲ´ëÇÐ ± ³µ¿Åº¼º½Éº´¿ø (º´¿øÀå À̼ºÈ £) … Read more

¡ ®ÆíÆÄ Á ¢ Á¾¡¯ ³í¶õ Çà · μ®´Ù… ¹é¾Ç ° ü Á ÷ Á ¢ ³ª¼ ¡ ° ¹Ù · ÎÀâ ° Ú´Ù “

¡ ®ÆíÆÄ Á ¢ Á¾¡¯ ³í¶õ Çà · μ®´Ù… ¹é¾Ç ° ü Á ÷ Á ¢ ³ª¼ ¡ ° ¹Ù · ÎÀâ ° Ú´Ù “

Á¨»çÅ ° ¹é¾Ç ° ü ´ëº¯ÀÎ ¹é¾Ç ° üÀÌ ÄÚ · γª19 ¹é½Å ¡ ®ÆíÆÄ Á ¢ Á¾¡¯ ³í¶õÀÌ ÀϾú´ø Çà · μ®´ÙÁÖÀÇ»óȲÀ»Á ÷ Á ¢ ²¿Áý¾úúÙ. ¿ ¬¹æÁ¤ºÎÀÇ ¹æ¿ª ± âÁ¶¿¡ ¾ÕÀå¼ ¹Ý ± ⼦ µé ° í ÀÖ´Â ° øÈ´ç ¼Ò¼Ó ÁÖÁö»ç 18¦ ° ø ° ³ÀûÀ¼ · Î ° ßÁ¦ÇÑ ° ÍÀÌÙ. … Read more

Á¦¾à¹ÙÀÌ¿ÀÇùȼ. ¹Ì ± ¹½ÃÀå ± ¹³»± â¾ ÷ ÁøÃâ Áö¿ø

Á¦¾à¹ÙÀÌ¿ÀÇùȼ.  ¹Ì ± ¹½ÃÀå ± ¹³»± â¾ ÷ ÁøÃâ Áö¿ø

ÇÑ ± ¹Á¦¾à¹ÙÀÌ¿ÀÇùȼ´Â Áö³ 12 일 ¼¿ï ¼ÃÊ ± Á¦¾àȼ ° ü¿¡¼ Àç¹ÌÇÑÀιÙÀÌ¿À»ê¾ ÷ Çáȼ´ (KABIC) ¿ Í ¾ ÷ ¹«Çù¾à (MOU) 14 일 ¹àÇû´Ù. KABICÀº ¹Ì ± ¹ ´ºÀ × ± Û · £ µå Áö¿ª»ýųí ° úÇÐ»ê¾ ÷ ºÐ¾ß¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ÇÑÀλý à ° úÇÐ Àü¹® ° ¡ ° ¡ ¼ðÀÎ ºñ¿µº´Üü´ 유. 160¿ … Read more

ÄÚ · γª19 ¹é½Å ° ³¹ß ± â¾ ÷ ¼¿¼®µå º¯È¡¤¡¤¡¤Á¦³Ø½Å À¯Áö

ÄÚ · γª19 ¹é½Å ° ³¹ß ± â¾ ÷ ¼¿¼®µå º¯È¡¤¡¤¡¤Á¦³Ø½Å À¯Áö

[µ¥ÀÏ·¹¸Þµð ½ÅÁöÈ£±âÀÚ] ÄÚ · γª19 ¹é½ÅÀ»° ³¹ßÇÏ´Â ± ¹³»¾ ÷ ü Áß ½ÄÇ ° ÀǾàÇ ° ¾ÈÀüó (½Ä¾àó) ÀÇ ÀÓ»ó½ÃÇè ½ÂÀÎ ÀüÄ · Πà à á½Ã¡Ã² à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à … Read more

µ ¥ ÀÏ₃®ÇÑ ± ¹ : ° ø ± â¾ ÷ ‘¹Ì · ¡ ̇Ô ° Åobserv®’dz · ¹ßÀü»ç¾ ÷ ¼Óµµ ³½´Ù

µ ¥ ÀÏ₃®ÇÑ ± ¹ : ° ø ± â¾ ÷ ‘¹Ì · ¡ ̇Ô ° Åobserv®’dz · ¹ßÀü»ç¾ ÷ ¼Óµµ ³½´Ù

¿ ļ £ ´Ü Å̇ÇÊ¶ó¿¡ ¼³Ä¡ÇÑ ´ëÇÑdz ·  ÃÖÃÊ È £ ± â̇ð½À. »ÇÁø = ÇÑ ± ¹³²ºÎ¹ßÀü Á¦ ° ø [µ¥Àϸ®Çѱ¹ ÀÓÁø¿µ ±âÀÚ] »Õ · Î¿î ¿ ¡ ³ÊÁö¿øÀÌÀÚ ¹Ì · ¡ ̇Ô ° ż®»ç¾ ÷ À¼ · Πdz · ¹ßÀüÀÌ ¶ ° ¿ À¼ £ ° í ÀÖ´Ù. Æ¯È ÷ ÄÚ … Read more