½ºÅ¼µ ¥ Àϼ®´º½º âð¹ÙÀÏ»çÀÌÆ®, ½ºÅ × À̾¾ À ± -ÀçÀÌ, û¼ø + Çï½Ã Ⱥ¼ ° ø ° ³

½ºÅ¼µ ¥ Àϼ®´º½º âð¹ÙÀÏ»çÀÌÆ®, ½ºÅ × À̾¾ À ± -ÀçÀÌ, û¼ø + Çï½Ã Ⱥ¼ ° ø ° ³

¡ à ¿ ¤ £ Á¦ ° ø [½ºÅ¸µ¥Àϸ®´º½º=õ¼³È­ ±âÀÚ] ½ºÅ × À̾¾ (STAYC) ¹ö  ±, ÂçÀÌÀÇ»õ · οî »¿ ³º¼ ¼ö Àִ Ⱥ¼ ° “° ø ° ³µÆ´Ù. -> À ±, ÀçÀÌÀÇ ´õ ¹Àº Ⱥ¼ ¹ × ÀÎÅͺä Àü¹®Àº’¿¤¼ £ (ELLE) ÄÚ¼®¾Æ ‘4¿ùÈ £ ¦ ÅëÇØ ¼ö ÀÖ´Ù. ¡ à ¿ ¤ £ … Read more

± è ± â¼ö, ± è½Ã´ö Ãø ÇØkei¿¡ ºÒÄè ° ¨ “ÇÇÇØ´Â ´Ù ÁÖ ° í ° ³ ± ×?” [Á¾ÇÕ]

± è ± â¼ö, ± è½Ã´ö Ãø ÇØkei¿¡ ºÒÄè ° ¨ “ÇÇÇØ´Â ´Ù ÁÖ ° í ° ³ ± ×?” [Á¾ÇÕ]

± è ± â¼ö /»çÁø = DB [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ ±è³ª¿¬ ±âÀÚ] ± è½Ã´ö ÃøÀÌ ± è ± â¼ö Àú ° Ý ÀÇȤÀ»ÇØeightíÇÑ ° ¡ ¿ îµ ¥, ± è ± â¼ö ° ¡ ºÒÄèÇÑ ½É ° æÀ»Ç ¥ ÃâÇß´Ù. ÃÖ ± Ù ± è½Ã´öÀº À¯Æ © ºê ä³Î’½Ã´öÆ © ºê’¿¡ KBS 16 ± â ° øä … Read more

FC¼¿ï, ± ¹ ° ¡ ´ëÇ ¥ ° ø ° ݼö ³ª»óÈ £ ¿ µÀÔ… “È ° · Â¼Ò µÉ ° ÍÀ¼ · Î ± â´ë”

FC¼¿ï, ± ¹ ° ¡ ´ëÇ ¥ ° ø ° ݼö ³ª»óÈ £ ¿ µÀÔ… “È ° · Â¼Ò µÉ ° ÍÀ¼ · Î ± â´ë”

³ª»óÈ £ /»çÁø = FC¼¿ï Á¦ ° ø [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ ±èÈ£Áø ±âÀÚ] FC¼¿ïÀÌ ± ¹ ° ¡ ´ëÇ ¥ ° ø ° ݼö ³ª»óÈ £ ¼¦ ¿ µÀÔÇß´Ù. ° è¾à ± â ° £ Àº ¿ À´Â 2023³â ± îÁö 3³âÀÌ´Ù. FC¼¿ïÀº 9 작성일 “³ª»óÈ £ ¼¦ ¿ µÀÔÇϼ”2021½ÃÁ𠺻° ÝÀûÀÎ µµ¾àÀ»ÁغñÇÏ ° í ÀÖ´Ù “° … Read more

UNIST ÀÎ ° øÁö´É Çõ½Å ÆÄÅ © Ãâ¹ü¡¦¡ ° µ¿³² ± Ç AI Çãºê Á¶¼º º»° ÝÈ “

UNIST ÀÎ ° øÁö´É Çõ½Å ÆÄÅ © Ãâ¹ü¡¦¡ ° µ¿³² ± Ç AI Çãºê Á¶¼º º»° ÝÈ “

¡ à ¿ ï»ê ³² ± µÎ¿Õµ¿ Å × Å © ³ë»ê¾ ÷ ´ÜÁö³»UNIST»êÇÐÀ¶ÇÕÄ · ÆÛ½º Àü ° æ. UNIST Á¦ ° ø UNIST (¿ ï»ê ° úÇÐ ± â¼ú¿ø) ÀÇ ¿ ªÁ¡»ç¾ ÷ ÀÎ’ÀÎ ° øÁö´É Çõ½Å ÆÄÅ © (AI Innovation Park) ‘° ¡ ° ø½Ä Ãâ¹üÇÑ´Ù. Áö³ÇØ ÀÎ ° øÁö´É´ëÇпø ¼³¼³À»± â¡À¼ · … Read more

‘Á¤¼º · æ ¹«½ÇÁ¡’° ¡ ¿ Í»çÅ °, ° ¨¹Ù 1-0À¼ · Î ²ª ° í ÀÏ¿Õ¹è ¿ ì½Â

‘Á¤¼º · æ ¹«½ÇÁ¡’° ¡ ¿ Í»çÅ °, ° ¨¹Ù 1-0À¼ · Î ²ª ° í ÀÏ¿Õ¹è ¿ ì½Â

»ÇÁø = ° ¡ ¿ Í»çÅ ° ÇÁ · ÐÅ»· ¹ ¿ ¥ ºí · ½ [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ ±èÈ£Áø ±âÀÚ] ÇÑ ± ¹ Ãà ± ¼´ëÇ ¥ ÆÀ Ãâ½Å ° ñÅ ° ÆÛ Á¤¼º · æ (° ¡ ¿ Í»çÅ ° ÇÁ · ÐÅ»· ¹) ÀÌ ± 迵 ± ÇÀÇ ° ¨¹Ù ¿ À»çÄ« ¦ ²ª … Read more