¡ ®Ý«ºúÅõ ³í¶õ¡¯ È«¿ µ ± â ¡ ° 30¾ï ºú, ´õ ÀÌ»ó ° ¨´ç ¾ÈÇØ¡¦ ° ¢ ÀÚ»î»ì ° Í “

¡ ®Ý«ºúÅõ ³í¶õ¡¯ È«¿ µ ± â ¡ ° 30¾ï ºú, ´õ ÀÌ»ó ° ¨´ç ¾ÈÇØ¡¦ ° ¢ ÀÚ»î»ì ° Í “

¡ ûçÁø = È«¿ µ ± â ÀνºÅ¼ ± × · ¥ ¼îÇμô CEO ° â ÀÎÇà · ç¾ð¼ È«¿ µ ± â ° ¡ ºÎÄ £ ÀÇ Ã¤¹«³í¶õ¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ»¹àÇû´Ù. È«¿ µ ± â´Â 31ÀÏ 소셜 미디어 ¦ ÅëÇØ ¡ ° ¾Æ¹öÁö ºú¿¡ ´ëÇØ ¼»¾¼µå¼® ° Ú´Ù¡ ± â´Â Àå¹®ÀÇ ± ÛÀ»° ÔÀçÇß´Ù. ¾î18 … Read more