¡ ®ÆíÆÄ Á ¢ Á¾¡¯ ³í¶õ Çà · μ®´Ù… ¹é¾Ç ° ü Á ÷ Á ¢ ³ª¼ ¡ ° ¹Ù · ÎÀâ ° Ú´Ù “

¡ ®ÆíÆÄ Á ¢ Á¾¡¯ ³í¶õ Çà · μ®´Ù… ¹é¾Ç ° ü Á ÷ Á ¢ ³ª¼ ¡ ° ¹Ù · ÎÀâ ° Ú´Ù “

Á¨»çÅ ° ¹é¾Ç ° ü ´ëº¯ÀÎ ¹é¾Ç ° üÀÌ ÄÚ · γª19 ¹é½Å ¡ ®ÆíÆÄ Á ¢ Á¾¡¯ ³í¶õÀÌ ÀϾú´ø Çà · μ®´ÙÁÖÀÇ»óȲÀ»Á ÷ Á ¢ ²¿Áý¾úúÙ. ¿ ¬¹æÁ¤ºÎÀÇ ¹æ¿ª ± âÁ¶¿¡ ¾ÕÀå¼ ¹Ý ± ⼦ µé ° í ÀÖ´Â ° øÈ´ç ¼Ò¼Ó ÁÖÁö»ç 18¦ ° ø ° ³ÀûÀ¼ · Î ° ßÁ¦ÇÑ ° ÍÀÌÙ. … Read more

‘´õ ̇Ô ° í ° ¡’ÇÑä¾Æ “½Ã¾Æ¹öÁö  ÷ ¹ü ± Ù, ¼Õ³à À ° ¾Æ ÁÁ¾ÆÇϼŔ [TV½ºÆ÷]

‘´õ ̇Ô ° í ° ¡’ÇÑä¾Æ “½Ã¾Æ¹öÁö  ÷ ¹ü ± Ù, ¼Õ³à À ° ¾Æ ÁÁ¾ÆÇϼŔ [TV½ºÆ÷]

ÇÑä¾Æ /»çÁø = MBN ´õ ̇Ô ° í ° ¡ [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ À̼ҿ¬ ±âÀÚ] ¹è¿ì ÇÑä¾Æ ° ¡ ½Ã¾Æ¹öÁö  ÷ ¹ü ± ÙÀÇ Áö ± ØÇÑ ¼Õ³à»ç¶û¿¡ ´ëÇØ ¾ð ± ÞÇÑ´Ù. ÇÑä¾Æ´Â 3¿ù 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBN ¡ ®´õ ̇Ô ° í ° ¡ ¡ ¯ 20È18¿¡ ° Ô½ºÆ® · Î Ã⿬ÇÑ´Ù. À̳¯ ± × ´Â … Read more

‘¹ú ° ŹþÀº ¼¼ ° è»ç’Àü¹ü¼ ± “¹Î»ç ° í Á¹¾ ÷ ¡ æSAT ¿ ª»ç °»ç Ãâ½Å” [TVĸó]

‘¹ú ° ŹþÀº ¼¼ ° è»ç’Àü¹ü¼ ± “¹Î»ç ° í Á¹¾ ÷ ¡ æSAT ¿ ª»ç °»ç Ãâ½Å” [TVĸó]

Àü¹ü¼ ± /»çÁø = tvN ¹ú ° ŹþÀº ¼¼ ° è»ç [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ ±è³ª¿¬ ±âÀÚ] ‘¹ú ° ŹþÀº ¼¼ ° è»ç’¿¡ Àü¹ü¼ ± ÀÌ»õ · Î¿î ¿ © Çà ¼ÞÀÌÆ® · Î ÇÕ · ùÇß´Ù. 30 일 ¹æ¼ÛµÈ tvN ± ³¾çÇÁ · Î ± × · ¥ ‘¹ú ° ŹþÀº ¼¼ ° è»ç’¿¡¼´Â ³ × ¹ø … Read more

¡ ° º¯¼ö´Â ¹Ù¶ ÷ “ÃâÀü ÀÓ¼ºÀ町º¯¼ö´Â ¹Ù¶ ÷ “

¡ ° º¯¼ö´Â ¹Ù¶ ÷ “ÃâÀü ÀÓ¼ºÀ町º¯¼ö´Â ¹Ù¶ ÷ “

¹Ì ± ¹ÇÁ · Î ° ñÇÁ (PGA) Åõ¾î»õÇØ Ã¹ ´ëÈ̇ÀÎ ¼¾Æ®Ⅴ® Åä³Ê¼ÕÆ® ¿ Àºê èÇÇǾ𽺿¡ óÀ½ ÃâüÇÏ¡ç¡ Ã³â½ ) ‘À»½ÂºÎÀÇ º¯¼ö · Î ²Å¾Ò´Ù. ÀÓ¼ºÀç´Â ´ëÈration ¦ ÀÌƲ ¾ÕµÐ 6ÀÏ (ÇÑ ± ¹½Ã ° £) PGAÅõ¾î»çÀü ÀÎÅͺ信¼ ´ëÈÐ ° ¡ ¿ ¼Â®´Â ¹ ± ¹ ÇÏ¿ÍÀçƾ īѹ ® Çà · £ Å × ÀÌ¼Ç … Read more

‘Á¤¼º · æ ¹«½ÇÁ¡’° ¡ ¿ Í»çÅ °, ° ¨¹Ù 1-0À¼ · Î ²ª ° í ÀÏ¿Õ¹è ¿ ì½Â

‘Á¤¼º · æ ¹«½ÇÁ¡’° ¡ ¿ Í»çÅ °, ° ¨¹Ù 1-0À¼ · Î ²ª ° í ÀÏ¿Õ¹è ¿ ì½Â

»ÇÁø = ° ¡ ¿ Í»çÅ ° ÇÁ · ÐÅ»· ¹ ¿ ¥ ºí · ½ [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ ±èÈ£Áø ±âÀÚ] ÇÑ ± ¹ Ãà ± ¼´ëÇ ¥ ÆÀ Ãâ½Å ° ñÅ ° ÆÛ Á¤¼º · æ (° ¡ ¿ Í»çÅ ° ÇÁ · ÐÅ»· ¹) ÀÌ ± 迵 ± ÇÀÇ ° ¨¹Ù ¿ À»çÄ« ¦ ²ª … Read more