‘ºÀÁØÈ £ µµ ± ØÂù’À ± ¿ © Á¤, ³ô¾ÆÁø ¿ À½ºÄ«¼ö»ó ° ¡ ´É¼º [STÀ̽´]

‘ºÀÁØÈ £ µµ ± ØÂù’À ± ¿ © Á¤, ³ô¾ÆÁø ¿ À½ºÄ«¼ö»ó ° ¡ ´É¼º [STÀ̽´]

À ± ¿ © Á¤ /»çÁø = DB [½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ ÇöÇý¼± ±âÀÚ] ¹è¿ì À ± ¿ © Á¤ÀÌ ¹Ì ± ¹ ¾ÆÄ«µ ¥ ¹Ì ½Ã»ó½Ä ¼ö»ó¿¡ ÇÑ ¹ß¦ ´Ù ° ¡ ¼¹´Ù. ÀÌ¹Ì ° ¢ Á¾ ½Ã»ó½ÄÀ»ÈÛ¾´ À ± ¿ © Á¤ÀÌ ¿ µ¿¹¼¦ ¾ÈÀ»¼ö ÀÖÀ»± î. ÃÖ ± Ù ¹Ì ± ¹ÀÇ Åü ¹ö¶óÀ̾îƼ´Â “¿ … Read more